ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้แล้วนิสิตควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะในการจัดทำกระดาษทำการ และสามารถสืบค้น ประมวลผล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ด้วยตนเอง
  4. สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์และแก้ไขปัญหาการตรวจสอบ
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะสื่อสารแและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธภาพ