ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
224/9 เทพกษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต