การภาษีอากร

คำอธิบายรายวิชา

        ความหมายของระบบภาษีอากรที่มีต่อการพัฒนาประเทศ หรือการจัดการเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร ภาษีประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของธุรกิจในการชำระภาษีอากรประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างประเทศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ และข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่อง อนุสัญญาภาษีซ้อน รวมถึงกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฉบับนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
2.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4.การหักค่าใช้จ่าย 5.การหักค่าลดหย่อน
6.อัตราภาษีบุคคลธรรมดา 2559
7.กฎหมายใหม่ RTF-LTF
8.หลักการโดยทั่วไปWT
9.ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10.ภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากร
11.แบบฝึกหัดเสริมความเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม
12.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
13.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
14.อากรแสตมป์
15.สรุปเนื้อหาวิชาการภาษีอากร
16.แบบฝึกหัดทบทวน