หน้าหลัก

ajsaisamon-1

ชื่อสกุล นางสาวสายสมร สังข์เมฆ

ประวัติการศึกษา
บธ.ม (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.บ.(การบัญชี) เรียนดียอดเยี่ยม สถาบันรัชต์ภาตย์

ประวัติการทำงาน                 

2538-2552
หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชีอาวุโส
หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการวางแผนภาษีอากร
วิทยากรทางด้านวิชาชีพบัญชี
สำนักงานตรวจสอบบัญชี พีวีทีไทยเจริญ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1.
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
2.ความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
3.ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงา